Kundvagnen är tom

Köpvillkor

Förstasidan Köpvillkor

Köpvillkor
Giltiga per 2007-12-07

Vendtecs allmänna villkor vid köp av produkter
Dessa allmänna köpvillkor (Köpvillkor) tillämpas mellan juridiska personer (Kunden) som anslutit sig via Vendtecs Webshop och Vendtec AB eller företag som levererar beställda produkter (tillsammans Vendtec), i den mån annat inte avtalats mellan Kunden och företaget. Vendtec äger vid var tid göra förändringar i Köpvillkoren, med giltighet på order från Kund som görs efter publicering av reviderade Köpsvillkor på Webshopen. Vendtec äger rätt att inhämta kreditupplysning samt utföra kreditbedömning av Kunden innan order från Kunden bekräftas av Vendtec. Vendtec har rätt att vägra leverans oavsett resultat av kreditbedömning, tills leveransbekräftelse skickats.

Sekretess
Nyttjande av Webshop innebär tillgång till affärshemligheter och konfidentiella uppgifter beträffande Vendtec. Kunden förbinder sig att inte använda information som erhållits genom Webshop för något annat ändamål än att göra beställningar av Vendtec och kunden förbinder sig att inte på något sätt delge eller på annat sätt göra information på Webshop eller annan information som utgör Vendtecs affärshemligheter eller konfidentiella information tillgänglig för tredje man. Kunden skall säkerställa att kundens anställda iakttar och upprätthåller den sekretess som åvilar kunden. Sekretesskyldigheten gäller inte för sådan information som kunden kan visa har blivit känd för kunden på annat sätt än genom leverans av beställda produkter eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller utan begränsning i tiden.

Produkt- och prisinformation mm
Vendtec reserverar sig för eventuella faktafel i produktinformation samt eventuella fel i pris- och lageruppgifter från Vendtecs leverantörer i Webshopen. Vendtec kan ej heller garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende.

Beställningsprocess och bindande avtal
Kund erhåller kundnummer och login uppgifter via e-post. Beställning i Webshopen kan göras av kreditgodkänd Kund upp till Kundens erhållna kreditgräns. Det åligger Kunden att väl förvara kundnummer och login och tillse att inga obehöriga kan utnyttja dessa. Kunden ansvarar för att Kundens order sker genom behörig företrädare. Vid order erhålles en beställningsbekräftelse. Denna bekräftelse är inte bindande för Vendtec. Bekräftelsen av ordern ska endast betraktas som en information om mottagen order och inte som bekräftelse på avtal.

I samband med påbörjande av leverans skickas leveransbekräftelse. Ordern är slutgiltigt godkänd först när Kunden från Vendtec erhållit sådan skriftlig leveransbekräftelse och med det innehåll som anges däri. För det fall leveransbekräftelsens uppgifter avviker från uppgifterna i Kundens order, åligger det Kunden att snarast och senast fem dagar från mottagande av leveransbekräftelsen reklamera till ansvarig säljare, kontaktuppgifter finner ni efter inloggning i Webshop. Om så inte sker har avtal ingåtts på de av Vendtec i leverensbekräftelsen angivna villkoren och priserna.
Kunden kan följa status på order i Webshopen.

Pris och betalning
Samtliga priser är angivna i svenska kronor, både inklusive och exklusive moms. Frakt är inte inkluderat i priset. Eventuella miljöavgift kan tillkomma på vissa produkter, mer info finns på
www.elkretsen.se. Vendtec förbehåller sig rätt till prisförändring utan föregående avisering fram till leveransdagen som följd av ändringar av leverantörspriser, tulltariffer, avgifter, valutakurser och andra förhållanden som ligger utanför Vendtecs kontroll och påverkan. Av Vendtec kreditgodkända Kunder faktureras med betalningsvillkor 20 dagar från fakturadatum. Faktura skickas vid leverans. Om Kunden inte erlägger betalning i tid har Vendtec rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med en procentsats av för närvarande två (2) procent per månad. För skriftliga betalningspåminnelser och andra åtgärder som syftar till att förmå Kunden att erlägga betalning för förfallen skuld är Vendtec berättigat till ersättning enligt lag. Vendtec har även rätt att innehålla fortsatt prestation eller avvakta med att hantera ny order under tid som betalningsdröjsmål pågår.

Finansiering
Finansiering sker i samarbete med Finans AB Barck. Separat avtal och villkor skickas ut till Kunden vid detta val. I samband med detta sker också kreditprövning.

Normalt finns följande alternativ av hyra, 12 månad, 24 månader eller 36 månader. I de fall Kunden önskar annan avtalslängd, kontakta er säljare för offert.

Leveranstid och fraktvillkor
Order som läggs före kl 14.00 av produkter som finns i lager enligt leveransbekräftelsen, expedieras normalt samma dag. Om en vara är tillfälligt slut och inte annat anges vid beställning skickas de produkter som finns i lager. Vendtec förbehåller sig då rätten att delfakturera. Fraktkostnad tillkommer på varje order, även restorders. Frakt sker med Postens Företagspaket, DHL eller motsvarande. Vendtec garanterar inga leveranstider eller leveransdatum. Vendtec reserverar sig mot eventuella fel på lagersaldon o d vilket kan medföra att leverans sker senare än beräknat. Vendtec ansvarar inte för den eventuella skada som detta kan orsaka Kunden.

Äganderättsförbehåll
Beställda produkter förblir Vendtecs egendom tills full betalning har erlagts. Kunden förbinder sig att väl vårda och inte ändra i, sälja, låna ut eller på annat sätt avhända sig produkten utan Vendtecs skriftliga medgivande, förrän äganderätten har övergått till Kunden genom full betalning.

Garanti och felansvar
Respektive tillverkares eller leverantörs garantivillkor gäller. Vendtec åtar sig inte något ansvar för fel eller brist i levererade produkter. Vendtecs ansvar för fel i produkt är begränsat till vad som anges i dessa Köpvillkor.

Reklamation
Fel eller brist i beställd och levererad produkt som inte utgör transportskada skall reklameras till Vendtec utan skäligt uppehåll. Om reklamationen skett i tid, handlägger Vendtec ärendet enligt respektive tillverkares eller licensgivares bestämmelser och eventuella garantier.

Transportskador
Kunden skall vid mottandet noggrant kontrollera de levererade produkterna. Om det saknas beställda produkter i leveransen och/eller om det förekommer synlig skada på levererade produkter eller emballage skall Kunden omedelbart reklamera skadan till transportören och hålla denna ansvarig för saknat och/eller skadat gods. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid mottagandet av leveransen skall reklameras till transportören så snart det kan ske dock senast inom en vecka från mottagendet av leveransen. Om Kunden inte reklamerar transportskador inom de ovan angivna tiderna förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot Vendtec och transportörern.  

Retur
Kunden har rätt att ansöka om att få returnera levererade produkt genom ansökan på webshopen senast tio (10) dagar från mottagande av produkten. Ansökan skall ange skälen till att Kunden vill returnera produkten. Om returen accepteras av Vendtec erhåller kunden ett RMA nummer på mail. Kunden skall därefter returnera produkten till den angivna adressen tillsammans med returbekräftelsen.Produkten skall vid retur vara helt oanvänd och i obruten orginalförpackning, fri från smuts, skador och all form av märkning. Returen skall vara den angivna adressen tillhanda inom fem (5) arbetsdagar efter det att Kunden erhållit RMA numret. Kunden skall betala frakt och försäkring för returnerade produkter samt eventuell returavgift. Mottagna och godkända returer krediteras Kunden med avdrag för eventuell returkostnad. Ej godkänd retur eller retur utan RMA nummer återsänds till Kunden på dennes bekostnad.

Befrielsegrunder och hävning
Om Vendtecs fullgörelse av leverans hindras, försvåras eller väsentligen fördyras av någon omständighet - såsom t ex krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna import- eller exporttillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från leverantörer - som Vendtec inte skäligen kunnat förutse vid tidpunkten för avtalets slutande och vars följder Vendtec inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna, skall Vendtec i motsvarande grad utan ansvar befrias från sina förpliktelser att fullgöra detta avtal till dess omständigheten upphört. Inträffar sådan omständighet som nämns i föregående mening, skall Vendtec utan uppskov skriftligen underrätta den kund som berörs därav. Föreligger befrielsegrund för Vendtec under tid överstigande 30 dagar, äger såväl Kunden som Vendtec rätt att .

Utöver Vendtecs rätt att häva avtalet på grund av Kundens försummelse att ta emot en vara eller att betala för den har Vendtec, om Kundens fullgörande under tre månader omöjliggörs på grund av sådan omständighet som avses i föregående stycke, rätt att genom skriftligt meddelande till Kunden häva avtalet.

Begränsning av skadeståndsskyldigheten
Skulle skadeståndsansvar eller annan ersättningsskyldighet uppstå för Vendtec enligt Leveransvillkoren skall, såvida inte Vendtec varit grovt vårdslös, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande vad Vendtec fakturerat Kunden för berörd order. Vendtecs ansvar omfattar endast direkta förluster. Ansvaret omfattar inte indirekta förluster såsom utebliven vinst, utebliven förväntad besparing, förlust av programvara, lagrad information eller data eller annan liknande skada och/eller inte heller skada på annan egendom orsakad av produktens egenskaper. Vendtec är inte heller ansvarig för skador som Vendtec när avtalet ingicks inte rimligen kunde förutse.
Vendtec uppmanar Kunden att alltid säkerhetskopiera all lagrad data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annat datortillbehör sker.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top